Headlines :
Home » , , , , » मेवाड़ विश्वविद्यालय में वार्षिकोत्सव ”ज़ील-12“

मेवाड़ विश्वविद्यालय में वार्षिकोत्सव ”ज़ील-12“esokM+ fo’ofo|ky; esa okf"kZdksRlo ßt+hy&12Þ dk lekiu lekjksg
izFke ^^Lo- uanyky xfn;k iqjLdkj** iwtk ‘kekZ dks
^^:<+ks Egkjks jktLFkku** lfgr iatkch ,oa fofHkUu u`R; izLrqfr;ksa us leka cka/kk

fpÙkkSM+x<+] 5 ekpZA esokM+ fo’ofo|ky; izkax.k esa lkseokj lqcg 11 cts f}rh; okf"kZdksRlo ,oa ikfjrksf"kd forj.k lekjksg ßt+hy&12Þ vk;ksftr gqvkA ubZ uosyh nqYgu dh Hkkafr ltk, x, fo’kky ikaMky esa fo’ofo|ky; ds Nk=&Nk=kvksa us fofHkUu lkaLd`frd dk;ZØeksa dh eueksgd izLrqfr;ka nhA dk;Zdze dh v/;{krk Vh-Jhfuoklu ¼iwoZ eq[; lfpo ,oa eq[; lwpuk dfe’uj½ us dh] tcfd eq[; vfrfFk /kuflag xqtZj ,oa dk;Zdze ds fof’k"V vfrFkh fofiudqekj ikaMs ¼iqfyl v/kh{kd½ FksA izkjaHk esa eka ljLorh dh oanuk ds lkFk izfrek dk ekY;kiZ.k fd;k x;kA
fo’ofo|ky; ds ps;jilZu v’kksd xfn;k us lHkh dk vfHkuanu djrs gq, Lokxr mn~cks/ku fn;kA mUgksaus dgk fd fo’ofo|ky; mHkjrh gqbZ izfrHkkvksa ds fy, ehy dk iRFkj lkfcr gksxkA mUgksaus o"kZHkj ’kS{kf.kd] rduhdh ,oa [ksy ds {ks= esa iqjLdkj izkIr djus okys fo|kfFkZ;ksa dks c/kkbZ nh ,oa mudh gkSlyk vQtkbZ djrs gq, dgk fd ’kS{kf.kd l=ksa ds nkSjku vk;ksftr gksus okys [ksy ,oa lkaLd`frd izfr;ksfxrkvksa ds lkFk vU; xfrfof/k;ksa esa fo|kfFkZ;ksa dks mudh izfrHkk ,oa ;ksX;rk ds vuq:i Hkkx ysdj vius dkS’ky dk izn’kZu djuk pkfg,] ftlls fo|kFkhZ viusvki dk vkadyu dj ldsA mUgksaus dgk fd dsoy fdrkch Kku izkIr dj ysus ls gh O;fDrRo dk fodkl ugha gksrk cfYd mls lokZaxh.k Kku izkIr dj ns’k ,oa jk"Vªlsok ds fy, Hkh ltx jguk gksxkA mUgksaus fo|kfFkZ;ksa dks vk’oLr fd;k fd os gj rjg dh izfrHkk dks vkxs ykus dk iz;kl djsaxsA

bl volj ij iqfyl v/kh{kd fofiudqekj ikaMs us dgk fd ,sls dk;Zdzeksa ds vk;kstu ls f’k{k.k laLFkkvksa dk lkykuk xfrfof/k;ksa dk vkadyu gksrk gSA fo|kfFkZ;ksa dks ,sls dk;Zdzeksa dk cslczh ls bartkj jgrk gSA fo|kfFkZ;ksa }kjk fd, tkus okys izfrHkk ds izn’kZu ds nkSjku mUgsa dbZ phtsa lh[kus dks feyrh gSA ftl izdkj vkt pgwavksj rduhdh f’k{kk dk cksyckyk gS] mlh vuq:i vkt dh ;qok ih<+h Hkh rduhdh f’k{kk gh ilan dj jgh gSA mUgksaus xfn;k ifjokj dks lk/kqokn nsrs gq, dgk fd f’k{kk txr esa ;g iqfur dk;Z bl {ks= ds fy, ,d egRRoiw.kZ miyfC/k gksus ds lkFk fdlh cM+s ;K ls de ugha gSA fo’ofo|ky; /khjs&/khjs f’k{kk txr esa viuh ,d egRoiw.kZ igpku dk;e dj jgk gSA mUgksaus dgk fd esokM+ {ks= esa mPp ’kS{kf.kd lqfo/kkvksa dk vHkko Fkk] fdUrq ;g {ks= vc esokM+ fo’ofo|ky; ds }kjk iznku dh tk jgh mPp Lrjh; rduhdh f’k{kk ds dkj.k rduhdh ,oa mPp f’k{kk dk dsUnz cu jgk gSA
dk;Zdze dks lacksf/kr djrs gq, Vh-Jhoklu us vkt dh ;qok ih<+h dks Hkkjr dk Hkfo"; crkrs gq, dgk fd rduhdh f’k{kk izkIr dj viuk ,oa lekt dk thou csgrjhu djsaA rduhdh f’k{kk vkt dh t:jr gSA vius fo|kFkhZ thou dks ;kn djrs gq, mUgksaus dgk fd ml le; dh rduhdh f’k{kk ,oa vkt dh rduhdh f’k{kk esa cM+k varj gSA ml le; fo|kFkhZ viuh ’kS{kf.kd xfrfof/k;ksa ds vfrfjDr vU; Kkuksi;ksxh ,oa thouksi;ksxh iqLrdksa dk Hkh vR;f/kd v/;;u djrs Fks] fdUrq vkt dk fo|kFkhZ ek= vius izksQslj dh d{kk ,oa baVjusV dh tkudkfj;ksa rd ca/kdj jg x;k gSA bl dkj.k rduhdh Kku esa rks og loZJs"B gksrk gS] fdUrq dgha u dgha mlesa O;ogkfjd Kku dh deh gSA bl rjg ds dk;ZØeksa ds vk;kstu ls ;g O;ogkfjd Kku vklkuh ls izkIr gksrk gSA vr% f’k{k.k laLFkkvksa dks ’kS{kf.kd xfrfof/k;ksa ds vfrfjDr izfrHkk fodkl ,oa O;kogkfjd Kku ds fy, le;&le; ij bl izdkj dh xfrfof/k;ksa dk vk;kstu djrs jguk pkfg,A buds vfrfjDr eq[; vfrfFk /kuflag xqtZj us bl volj ij lHkh fo|kfFkZ;ksa dks gkfnZd c/kkbZ izsf"kr djrs gq, muds mTtoy Hkfo"; ds fy, ’kqHkdkeuk,a nhA
fo’ofo|ky; dh o"kZHkj dh xfrfof/k;ksa dh tkudkjh o vkxkeh l= eas vk;ksftr gksus okyh 'kS{kf.kd o vU; xfrfof/k;ksa ds ckjs esa Hkh tkudkjh nh xbZA fo’ofo|ky; }kjk bl o"kZ ls nks u;s iq:Ldkj vkjaHk fd, gSa] buesa ls igyk iqjLdkj ^^Lo- Jh uanyky xfn;k iq:LdkjÞ gS] tks chVsd dh loZJs"B Nk=k iwtk ’kekZ dks feykA bUgsa ,d Ok"kZ dh iwjh V~;w’ku Qhl ekQ dh tk,xh rFkk nwljk iq:Ldkj ^^fof’k"V ;ksX;rk iq:LdkjÞ] tks dfiy ’kekZ us gkfly fd;kA bUgsa ,d o"kZ dh 50 izfr’kr V~;w’ku Qhl ekQ dh tk,xhA buds vfrfjDr rduhdh ,oa O;olkf;d f’k{kk dh izR;sd czkap ls ,d&,d loZJs"B fo|kFkhZ dk p;u dj iqjLd`r fd;k x;k] mUgsa V~;w’ku Qhl esa 25 izfr’kr izfr’kr dh NwV nh tk,xhA fiz;kadvfrfjDr o"kZHkj esa vk;ksftr gq, fofHkUu 'kS{kf.kd] rduhdh rFkk [ksy izfr;ksfxrkvksa esa fotsrk jgs fo|kfFkZ;ksa dks iq:Ld`r fd;k x;kA [ksy izfr;ksfxrkvksa esa fiz;kad jktiwr dks fo’ofo|ky; ds loZJs"B ,FkyhV dk iqjLdkj iznku fd;k x;kA lekjksg ds nkSjku Nk=&Nk=kvksa esa tks’k ,oa mRlkg ns[krs gh cu jgk FkkA lekjksg ds nkSjku ikaMky n’kZdksa ,oa Jksrkvksa ls [kpk[kp Hkjk gqvk FkkA lekjksg esa mRlkfgr Nk=&Nk=kvksa us iwjs tks’k ,oa meax ds lkFk csgrjhu lkaLd`frd dk;Zdze izLrqr fd,A tks’khys vankt esa gq, lkaLd`frd dk;Zdzeksa dh izLrqfr;ksa us ,dckjxh okrkoj.k esa leka cka/k fn;kA dne nj dne dekscs’k ,d ls c<+dj ,d lkaLd`frd dk;Zdzeksa dh thoar izLrqfr;ksa ds cstksM+ uewuksa us ns[kus okyksa dks HkkofoHkksj dj fn;kA dgk tkrk gS fd gkSlys cqyan gks rks eafty vklku gks tkrh gSA t:jr gS fujarj vH;kl dhA dqN blh rjg dh rS;kjh ls vk, fo|kfFkZ;ksa us vius vuks[ks vankt esa dk;ZØeksa dh izLrqfr;ka nhA ^^thy&12** ds rgr fo|kfFkZ;ksa }kjk fofHkUu jaxkjax ,oa lkaLd`frd dk;ZØeksa dh izLrqfr nh xbZA
lkaLd`frd dk;ZØeksa esa eq[; vkd"kZ.k Fkk ^^:<+ks Egkjks jktLFkku** ftlesa fo’ofo|ky; ds fo|kfFkZ;ksa us jktLFkku ds fofHkUu jkt?kjkukssa dh ikjaifjd os’kHkw"kk ,oa mu ?kjkuksa dh fofHkUu fo’ks"krkvksa dk eueksgd rjhds ls izLrqfrdj.k fd;kA blds vfrfjDr ^^rsjg rkyh**] iatkch yksdu`R;] ik’pkR; u`R; rFkk fo|kfFkZ;ksa }kjk ekWMfyax o QS’ku ijsM dh jksekapd izLrqfr nhA Egkjks gSyks lq.kks th--- ij Nk=kvksa dh csrjhu u`R; izLrqfr ls n’kZd fo|kfFkZ;ksa us HkkofoHkksj gksdj viuh txg [kM+s gksdj u`R; djuk vkjaHk dj fn;k] ftlls ikaMky rkfy;ksa dh xM+xM+kgV ls xwt mBkA
lekjksg esa fo’ofo|ky; ds ps;jeSu v’kksd xfn;k] izslhMsaV MkW- jes’k panzk] izks-izlhMsaV lh-vkj pkS/kjh] jftLVªkj MkW- vkj-vkj- jkmlfj;k] Mk;jsDVj gjh’k xqjukuh] fo’ofo|ky; ds foÙkh; lykgdkj lehj xxZ] esokM+ ,T;wds’ku lkslk;Vh ds ps;jeSu Hkaojyky xfn;k] lfpoxksfoanyky xfn;k] lnL; Jh jk/kkd`".k xfn;k ,oa Jh lquhy xfn;k lfgr lHkh foHkkxk/;{k] f’k{kd ,oa fo|kFkhZ ekStwn FksA fMIVh jftLVªkj ,p-fo/kkuh us lHkh dk ifjp; fn;kA lekjksg esa xr lIrkg vk;ksftr lkaLd`frd izfr;ksfxrkvksa ,oa fofHkUu [ksy izfr;ksfxrkvksa esa fgLlk ysus okys izfrHkkfx;ksa dks ikfjrksf"kd iznku dj iqjLd`r fd;k x;kA dk;Zdze ds var esa xr o"kZ lM+d nq?kZVuk esa e`r fMIyksek fo|kFkhZ eqds’k jsckjh ds firk xesjyky jsckjh dks fo’ofo|ky; }kjk fo|kFkhZ thou chek ds rgr ,d yk[k :i, dk pSd esokM+ ,T;wds’ku lkslk;Vh ds lfpo xksfoUnyky xfn;k }kjk iznku fd;k x;kA
योगदानकर्ता / रचनाकार का परिचय :-
रविन्द्र श्रीमाली
जनसंपर्क विभाग 
मेवाड़ विश्वविद्यालय,गंगरार,चित्तौड़गढ़
मोबाईल-9413046586
SocialTwist Tell-a-Friend
Share this article :

'अपनी माटी' का 'किसान विशेषांक'


यहाँ आपका स्वागत हैई-पत्रिका 'अपनी माटी' का 24वाँ अंक प्रकाशित


Donate Apni Maati

लोकप्रिय पोस्ट

लेबल

'चित्तौड़ दुर्ग के बहाने' (1) 'देवीशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान' (1) 'रोशनाई' (1) ‘Naad Bhed (1) "लोकतरंग" (1) 19 (1) 19 Cover page (1) 1st Winter National Convention-2015 in IIT Roorki (2) 2011 (6) 2015 (1) 2nd Chittorgarh Art Festival 2015 (14) 2nd Chittorgarh Art Festival-2015 (2) 3rd Chittorgarh Art Festival (2) 3rd Chittorgarh Art Festival-2016 (3) 3rd InternCon-2015 in IIT Mumbai (1) 4th InterCon (1) अंजू शर्मा (4) अखिलेश मिश्र (1) अजमेर (2) अदम गोण्डवी (2) अनंत भटनागर (1) अनिल सक्सेना (2) अपनी माटी (1) अपनी माटी आयोजन (12) अमित कुमार विश्‍वास (1) अमेरिका (1) अरविन्द स्मृति संगोष्ठी (1) अरुण कुमार प्रियम (1) अरुण देव (1) अलवर (4) अवनीश सिंह चौहान (2) अशोक कुमार पाण्डेय (3) अशोक वाजपेयी (2) अशोक सिंघई (1) आगरा (1) आदिवासी (1) आधी दुनिया-पूरा हक (2) आन्दोलन (1) आयोजन (1) आरा (1) आशुतोष कुमार (1) इंदौर (1) इलाहाबाद (3) उज्जैन (2) उदयपुर (42) उद्भ्रांत (2) उल्हासनगर (1) ओम नागर (1) ओम निश्‍चल (1) ओमप्रकाश वाल्मीकि (1) औंकारश्री (1) कटनी (2) कथा (1) क़मर मेवाड़ी (1) कमलाप्रसाद (1) कल के लिए (1) कला समय (1) कवि के साथ (1) कांकरोली (2) काठमांडौं (1) काव्य-पाठ (1) किले में कविता (2) किसान (5) कुँवर नारायण (1) कुमार कृष्णन (10) कुशी नगर (1) कुशीनगर (1) कृष्ण चंदर (1) कोटा (3) कोलकाता (2) कोलम्बिया (1) कौशल किशोर (7) खेत-खलिहान (3) गंगाशहर रोड (1) गाज़ियाबाद (1) गोदरगांवा (1) गोरखपुर (2) गौरारूपई (1) गौरीनाथ (1) ग्वालियर (3) चण्डीगढ़ (1) चाईबासा (1) चाणक्यपुरी (1) चित्तौडगढ (1) चित्तौडग़ढ़ (1) चित्तौड़गढ़ (3) चुरू (1) चूरू (12) चौथा खम्भा (1) छपरा (1) जगत मेहता (1) जनपथ (1) जन्‍मशती समारोह (1) जबलपुर (1) जमालपुर (1) जयपुर (18) जल संरक्षण (1) जस्टिस एम.रामा जोइस (1) जी.एन.एस.चौहान (1) जोधपुर (2) ज्ञानरंजन (1) झुंझुनू (2) झुंझुनूं (1) ठाणे (1) डलहौजी (1) डा. के.पी.कुशवाहा (1) डा. जीवन सिंह (1) डा. विमला भंडारी (1) डा. सत्यनारायण व्यास (1) डॉ जीवन सिंह (1) डॉ विमलेन्दु तीर्थंकर (1) डॉ हरीश अरोड़ा डॉ हरीश अरोड़ा (1) डॉ. विश्वंभर व्यास (1) डॉ.अरविंद श्रीवास्तव (1) डॉ.ओम निश्चल (1) डॉ.कनक जैन (2) डॉ.जी.नीरजा (1) डॉ.दुष्यंत (1) डॉ.नरेन्द्र गुप्ता (1) डॉ.नामवर इंह (1) डॉ.विमला भंडारी (8) डॉ॰ टी महादेव राव (1) डोंगरगढ़ (1) ताशकंद (1) दख़ल प्रकाशन (1) दरभंगा (1) दलित (1) दुलाराम सहारण (2) दूसरा पीयूष किशन स्मृति युवा पुरस्कार-2013 (1) देवेन्द्र कुमार देवेश (1) देहरादून (1) नंद किशोर शर्मा (1) नई दिली (1) नई दिल्ली (79) नई दिल्ली. (4) नचिकेता (1) नन्दकिशोर शर्मा (2) नयी दिल्ली (2) नवीन नंदवाना (2) नांदेड़ (1) नागार्जुन (1) नाटक (1) नामदेव ढसाल (1) नामवर सिंह (1) नार्वे (1) नितेश सिंह कच्छावा (1) निम्बाहेड़ा (3) नीमच (1) नेचर वॉक (1) पंडित बिरजू महाराज (1) पटना (15) पत्र (1) परिचय:पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया जी (1) परीक्षा परिणाम (1) पर्यावरण (3) पल्लव (2) पासीघाट (1) पिपरिया (1) पुंग चोलोम नृत्य परिचय (1) पुखराज जाँगिड़ (1) पुणे (1) पुरस्कार (2) पुरी (1) पुस्तक (1) प्रकाश जैन (1) प्रभात रंजन (1) प्रसंग संस्थान (1) प्रसुन लातंत (1) प्रेमचंद गांधी (1) प्रो मैनेजर पाण्डेय (1) प्रो. अनिल सद्गोपाल (1) प्रो. नन्द चतुर्वेदी (1) प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल (1) प्रो.गोपेश्वर सिंह (1) बजरंग बिहारी तिवारी (1) बनारस (1) बनास जन (1) बयान (1) बांसवाड़ा (1) बिलासपुर (1) बिहार (1) बीकानेर (3) बूंदी (3) बेगूसराय (1) बैंगलोर (1) बैतूल (1) बैरकपुर (1) ब्लॉगिंग (1) ब्लोगिंग (1) भगत सिंह (1) भगवान् स्वरुप कटियार (1) भरतनाट्यम (1) भरतनाट्यम सैनिक स्कूल (1) भागलपुर (5) भारतीय ज्ञानपीठ (1) भाषा (1) भिलाई (1) भीम (1) भीलवाड़ा (1) भोपाल (19) मंचन (1) मँजुल भारद्वाज (1) मधुकर मिश्रा (1) मधेपुरा (1) मनीषा कुलश्रेष्ठ (1) मनोज कुमार सिंह (1) मनोज सिंह (1) महात्मा गांधी (1) महिला (3) माउंट आबू (2) माउन्ट आबू (1) माटी के मीत (2) माधव हाडा (1) मानिकपुर (1) मार्केज (1) मीडिया (17) मुंगेर (7) मुंबई (1) मुकुल जोशी (1) मुम्बई (3) मुरादाबाद (1) मॉरीशस (1) मोहम्मद हामिद अंसारी (1) यमुनानगर (1) युवा पीढी (3) युवा पीढ़ी (1) युवा मंच (1) रंगमंच (1) रपट (12) रमा वैद्यनाथन (1) रमेश उपाध्याय (1) रमेश सर्राफ (1) रविन्द्र श्रीमाली (4) रवीश कुमार (1) राजगुरु और सुखदेव (1) राजसमंद (1) राजसमन्द (3) राजस्थान साहित्य अकादमी (2) राजाराम भादू (1) राजीव वर्मा (1) राजेंद्र यादव (1) राजेंद्रशंकर भट्ट (1) राजेन्द्र शंकर भट्ट (1) रामाज्ञा शशिधर (1) रामेश्वर राय (1) रायगढ़ (3) रायपुर (7) रिपोर्ट (1) लंदन (2) लखनऊ (33) लघु पत्रिका (6) लहर (1) लिपि (1) लोकरंग (3) लोकार्पण (4) वर्जीनिया (1) वर्धा (5) विकास कुमार (1) विनय उपाध्याय (2) विनीत कुमार (1) विपिन चौधरी (1) विभूतिपुर (1) विमला किशोर (1) विरासत (1) विशाखापटनम (7) विशेषांक (1) विश्व आदिवासी दिवस (1) विश्व नृत्य दिवस आयोजन 2010 (1) विष्णु प्रभाकर (3) वेदप्रकाश वैदिक (1) शिकोहाबाद (2) शिक्षा (14) शिवपुरी (1) शिवमूर्ति (1) शैलेन्द्र चौहान (1) शोक सन्देश (1) श्याम जाटव (1) श्रद्धांजलि (1) श्रृद्धांजली (1) संगरिया (1) संजय जोशी (1) संजीव (1) संजीव स्नेही (1) संयुक्त राज्य अमीरात (1) संवेद (1) संस्कृति (46) सज्जन कुमार गर्ग (2) सतना (1) सत्यानन्द निरुपम (1) सबलोग (1) समयांतर (1) समाज (28) सम्पादकीय (1) सम्मान (15) सम्मेलन (1) सलुम्बर (2) सलूंबर (9) सलूम्बर (6) सव्यसाची (1) सहरसा (2) सहारनपुर (2) साहित्य (96) साहित्य की डाक (4) साहित्‍य-संस्‍कृति का त्रैमासिक 'बया' (1) सिनेमा (8) सिरोही (1) सिलीगुड़ी (1) सीकर (1) सुधीर मौर्य 'सुधीर' (1) सुधीर सुमन (2) सुभाष गाताडे (1) सुभाष चन्द्र कुशवाहा (1) सुमन केसरी (1) सुरतकल (2) सुरेन्द्र सिंह यादव (1) सुशील सिद्धार्थ (1) सूर्यमल्ल मिश्रण (1) सूर्यशंकर दाश (1) स्पिक मैके (3) स्पेन (1) स्वयं प्रकाश (1) हंसराज (1) हनुमानगढ़ (1) हिन्दू कालेज (1) हेतु भारद्वाज (1) हैदराबाद (3) होशंगाबाद (4) A.L.Jain (1) Aadiwasi Sahitya (1) Aayojan (2) Abdul Zabbar (2) Abu Road (1) Aditya Gupta (84) ADM Suresh Chandra (1) Ahmedabad (1) AIR (1) AIR Chittorgarh (3) Ajeet kumar sharma (1) Ajhda Sammelan (1) Ajmer (3) Akar (1) AKARAM KHAN (1) Alakh Stadies (1) Alankar Singh (1) Ali Javed (1) ALOK KHANDELWAL (1) ALWAR (1) Amarkant (1) Ambika Dutt (2) AMIT KALLA (1) Anamika (1) ANDRA PRADESH (1) Anil Gaba (1) Anil Lodha (1) Anita Bharti (1) ank (8) Annadata (1) Anshuman Jain (1) Anuj Lugun (1) Anwesa Mahant (1) Anwesha Mahant (1) apila Venu (1) Apni Maati (1) Apni Maati November-2013 Issue (1) Apni Maati Sansthan (4) apni mati (13) April-2013 Cover (1) Archana Bhainsare (1) Art Camp (10) Art Exhibition (2) Article (5) artiste (19) Artiste Rajesh Kumar Pandey (1) Artiste Deepika Mali (1) Artiste Profile (6) ARTISTE PROFILES (17) Artiste Sandeep Kumar Meghwal (1) Artiste Supriy Sharma (1) Artiste Yashpal Baranda (1) Artistes (2) Arun Chaturvedi (1) Arun Kamal (1) ARUNA MOHANTHY (1) Aruna Roy (3) Arunaabh Saurabh (1) Arupa Lahiri (1) Arupa Lahiry (3) Arushi Mudgal (1) Arvind Shrivastav (5) Asgar Wajahat (1) ASHOK JAMNANI (5) Ashok Kumar Pandey (8) Ashok Vajpeyi (1) Ashralesh Dashora (1) Ashutosh Kumar (1) Attendance (1) Atul Padiya (1) Audio (4) Aurngabad (1) Avinash Mishra (1) Award (8) AWARDS (3) B.L.Sisodia (1) Baaten Beete Dino Ki (1) Badri Narayan (1) Bahuvachan (1) Bal Sahitya Sammelan (10) Balraj Sahni (1) Banjrang Lal Takher (1) BANNER (12) Barmer (1) Baya (1) Begun (1) Benaras (1) Bhagwati Lal Salvi (2) Bhajan (1) Bharatanatyam (1) BHARATNATYAM (3) Bharatnatyam Dance (1) Bharti Shiwaji (1) Bhaskar Kogga Kamath (2) Bhilwada (1) Bhilwara (14) Bhim (1) Bhopal (3) BHUNGER KHAN (2) BHUTTE KHAN (2) BIHAR (9) Bihar Journey (1) Bihari Samman (1) Bimbavti Devi (1) Bio Data (8) Blog (15) Board (1) Bodhi Prakashan (1) Bombay Jayashri (1) Book Relies (1) Books (1) Bundu Khan Langa (1) C-Cad Solutions (1) Cahndrabhushan (1) Cartoonist R.K.Laxman (2) Catalog (1) Central Academy (2) Central Academy Chittorgarh (2) CERCULER (15) Chanchal Chauhan (1) Chandrakanta Vyas (1) Chandreshwer Pandey (1) Charkol (1) Chaupal Magazine (1) Chennai (6) Chidawa (1) Chinibad Mahto (Purlio Chhao) (1) Chittogarh (1) Chittor College Chittorgarh (3) Chittorgarh (95) Chittorgarh Art Festival (51) Chittorgarh Participants (1) Churu (2) Cinema (3) Cinema Classics (2) Circular (7) circuler (1) Classical Art (56) Classical Vocal (1) Closing Ceremony (3) COMING CONVENTION (1) coming programs (1) Committee Formation (1) COMMITTEE-2012 (1) CONTACT US (1) Contemporary Art (1) Convent Participants (2) Convention (3) CONVENTIONS (10) Core Group (1) Core Group Meeting (4) Coverage (1) Critic (1) Cultural Festival (7) Culture (1) Dainik Bhaskar (2) Dairy (1) Dakhal (1) Dakshina Vaidyanathan (2) dalit-aadiwasi visheshank (1) Dance (5) Dancer (1) DEBOPRIYA (1) Debopriya Chatterji (1) Dedication (1) DEEP CONDOLENCE (1) Deepak Kumar Roy (1) Deepika Mali (3) Delhi (2) DEV NARAYAN (13) Devendra Jhanjhadiya (1) Dharti (1) Dhira Sen (1) Dhirendra Asthana (1) DHOLAK WADAK PAPPA KHAN (1) Dhrupad (1) DILIP JOSHI (17) Dilip Kumar Damor (1) DIMPLE CHANDAT (1) Dinesh Chandra Prajapat (1) Dinesh Roy Dwividi (1) Dipika Mali (2) DM (1) Documentary (1) Dr Aruna Mohanty (1) Dr. A.L.Jain (2) Dr. Anant Bhatnagar (1) Dr. Arun Sharma (4) Dr. Aruna Mohanty (1) Dr. Avnish Singh Chauhan (1) Dr. Dev Kothari (1) Dr. DIGVIJAY SINGH RATHOR (1) Dr. Dipti Omcheri Bhalla (1) Dr. Ganga Sahay Meena (1) Dr. Girirajsharan Agrawal (1) Dr. Kamla Shankar (1) Dr. Kanak Jain (1) Dr. LKB Pandey (1) Dr. Mahendra Bhatnagar (1) Dr. Manjari Shukl (1) Dr. Meeta Pandit (1) Dr. Neena Prasad (1) Dr. Om Nischal (1) Dr. Parmanand Shrivastav (1) Dr. Rajendra Kumar Singhvi (1) Dr. Rajendra Singhvi (1) Dr. Rajesh Chaudhary (1) Dr. Ramakant Sharma (1) Dr. Satya Narayan Vyas (2) Dr. Shyam Sakha (1) Dr. Sudhir Soni (1) Dr. Sunil Kothari (1) Dr. Umesh Chandra Shukla (1) Dr. Varsha Agrawal (2) Dr. Varsha Agrwal (1) DR.A.L.JAIN (1) Dr.Aruna Mohanty (2) Dr.Ashwini Bhide Deshpande (1) Dr.Bhimrao Ambedakar (1) Dr.Jeeven Singh (1) Dr.K.C.Kang (1) DR.KIRAN SETH (2) Dr.Shiben Krish Raina (1) Dulharam Saharan (2) Dusri Parampara (1) Dusyant (1) Era Tak (1) Event (3) Facebook (1) FAD CHITRAKARI (13) Fateh Prakash Palace (7) FEST SERIES (16) FEST-2011 (14) FEST-2012 (8) Fest-2014 (4) Fest-2015 (17) Fest-2016 (1) Festival (2) film (2) Film Festival (1) Film Samiksha (1) Fine Artist (1) Flute Artiste (1) Flute Artiste Srinibas Satpti in Vishal Academy Gandhi Nagar (1) Folk Art (6) Gajendra Kumawat (1) Games (1) Gandhi Nagar (1) Ganga Sahay Meena (3) Gangara (1) Geet (1) GEETA CHANDRAN (3) Geetanjali Acharya (1) Geetanjali Lal (5) Ghanshyam Singh Ranawat (1) Gorakhpur Film Society (2) Gotipua (2) Gotipua Dance (3) Government Schools (6) GOVERNMENT SUPPORT (1) Great Personalities (1) GROUP (1) Guest (1) Guhawati (1) GUJRAT (1) Gulzar (1) Guna (2) Gurubani (1) Gurukul Anubhav Scholarship Scheme 2014 (1) Gurukul Anubhav Scholarship-2015 (1) Guwahati (2) GWALIYAR (4) Gwaliyer (2) Habib Tanveer (1) Hare Prakash (1) Hari Bhatnagar (1) Hari Ram Meena (2) Hem Mishra (1) Hemant Shesh (1) heritage Painting (1) HERITAGE WALK (4) Hetu Bhardwaj (1) Himanshu Pandya (6) Hindi (1) Hindu College (1) Hindustani Vocalist (1) History (1) HOLISTIC FOOD (1) HORDI (1) HORDING (5) HOSHANGABAD (1) Hyderabad (1) I.P.Shrimali (1) IIM (1) IIM Kolkata (1) IIT (1) IIT Bombay (1) IIT-G 2016 (1) Inani Public School (1) Inauguration Ceremony of Chittorgarh Art Festival (1) Intazar (1) Intensive (1) International Convention (6) Interveiw (1) Interview (5) Introduction (1) INVITATION (12) Invitation Card (5) Invitation Letter (2) Irom Sharmila (1) J.P.Bhatnagar (2) Jagmohan Futela (1) Jahanbi Behra (1) Jaipur (3) Janhabi Behera (2) Jatin Das (1) Jayant Kastuar (1) Jeevesh Prabhakar (1) JHANSI (3) Jitendra Shrivastav (1) Jitendra Yadav (1) JNV (1) JSM (27) July-2013 (1) Jynapith (1) Jyotika Rathore (1) K.B.L.Pandey (1) K.C.Sharma (1) Kabeer (1) Kahani (3) Kailash Jha Kinkar (1) Kalaipi Komkali (4) Kalamandalam Amaljith (6) Kalamandalam Gopi (Kathakali) (1) Kalamandalam Leelamma (1) Kalamandalam Unnikrishnan (1) Kalamandlam Amaljith (1) Kalapini Komkali (2) Kalyan Joshi (2) Kamal Sabri (1) Kamala Nath (1) KAMAYACHA (1) Kameshwar Prasad Singh (1) Kanpur (1) Kanpur Tour (1) Kanwal Bharti (2) KANWRU KHAN (1) KAPILA RAJ (1) Karnataka (1) Kashi Nath Singh (1) Katha (1) Kathak (10) Kathak Dancer Dr. Kavita Thakur (1) Kathakali (2) Kathakli (1) Kathan (1) Kathkali (1) Katni (1) Kaushal Kishor (10) Kaushiki (1) Kavita Dwibedi (3) Kavita Thakur (1) Kedarnath Singh (2) Kendriya Hindi Sansthan (1) Kendriya Vidyalaya Sangathan (1) KERLA (2) Kile Me Kavita (4) Kiran Seth (1) Kolakata (1) Kolkata (1) Komal Joshi (1) Kota (5) Kriti Or (2) Kuber Dutt (2) Kumar Aajay (1) Kumbha Palace (1) Kumbha Palace Fort Chittorgarh (3) Kunwar Ravindra (1) Kushal Das (2) Kutiyattam Festival (1) Lacknow (1) Laher Magazine (1) Lamhi (1) Lavanya Ananth (1) Laxman Vyas (5) Leeladhar Mandaloyi (1) letter (3) LINKS OF RAJASTHAN (1) List of Hindi Writers (1) Literature (46) Literature Festival (1) Local Sponsors (1) LOGO (1) Lucky Gupta (1) Lucnow (1) Maati Ke Meet-2 (6) Madhav Hada (1) Madhusmita Mohanty (5) MADHYA PRADESH (1) Magazine (30) MAHARASHTRA (1) MAHESHARAM JI (2) Mahua Shanker (3) Maithili (1) Majul Bhardwaj (1) Manager Pandey (2) Manganiyar (1) Manglesh Dabral (1) Manik (15) Manik Chittorgarh (5) MANIK JI (4) Manipuri (2) MANIT (1) Manjusha Patil (1) Mannu Bhandari (1) Manoj Kumar Yadav (1) Mansoon Festival-2016 (1) Mantvya (1) Margi Madhu (1) May-2013 Cover Page (1) Maya Mrig (1) Medha Patkar (1) Media (1) Media Suport (1) Meeting (6) MEETINGS (4) Members of Chittorgarh Art Society (3) Membership Abhiyaan (1) Memories of Mumbai Convention-2015 of SPIC MACAY (1) MEWAR GIRLS COLLEGE (1) MEWAR GIRLS COLLEGE Chittorgarh (1) Mewar University (1) MGIMT (1) Minutes (2) MKSS (1) Modern Art (1) Modules (1) Mohammad Idris (1) Mohan Singh Mehta Trust (1) MOHAN VEENA (1) Monisa Nayak (2) MONISHA NAYAK (4) Monthly Meeting (3) MP (1) Mt.Abu (3) Mukesh Sharma (20) Muktibodh (5) Mumbai (1) Mumbai Convention (2) Mumbai Convention-2015 (1) Muni Jinvijay (1) Munna Lal Dakot (1) Munshi Premchand (4) Murad Ali (1) Music In The Park (4) My Family (1) My Schedule (1) Naad Bhed (1) Nagpur (1) Nancy Kulkarni (3) Nand Bharadwaj (1) Nand Chaturvedi (1) Nandkishor Sharma (1) Narayan Singh Roa (1) Naresh Saxena (1) NATIONAL CONVENTION (6) National Convention-2012 (1) National Level Directory (1) National Rural Intensive (1) National School Intensive (8) National Sponsors-2012 (1) Nature Walk (2) Natwar Tripathi (2) Navin Nandwana (1) Naya Path (1) Naya Theatre (1) NE (3) NE-2013-15 (1) Neel Kamal (1) Nehru Art Centre Gallery (2) NESCOM (2) NEW DELHI (2) News (6) Nikhil De (1) Nilotpal (1) Nirguni (1) Nisha Mishra (1) NISHKAAM SEVA (1) Nitin Surana (1) Nkhil De (1) Oddis Dance (1) ODISHA (1) ODISSI (3) Odissi Dance (1) Odissi Dancer (2) Om Nagar (1) Om Prakash Walmiki (1) Omkar Srikant Dadarkar (1) ONLINE CALENDER (1) Orientation (1) ORISSA (4) Other News (1) PABUJI RATHOR (13) Pachhunda (1) Padmaram Meghwal (1) PADMARM JI (2) Painter (10) Painting (2) Painting Exhibition (1) Painting on Meera (1) Paintings (3) Pakhawaj Wadak Prithviraj Kumar (1) Pakshdhar (1) Palsh Vishwas (1) Pandit Bhajan Sopori (1) Pandit Bhola Nath Mishra (1) Pandit Hari Prasad Chaursia (1) Pandit Hariprasad Chaurasia (1) Pandit Prateek Chaudhuri (1) Pandit Ronu Majumdar (1) Pandit Shiv Kumar Sharma (1) Pandit Vishw Mohan Bhatt (3) PANDIT VISHWA MOHAN BHATT (1) Pandit Vishwa Mohan Bhatt in Central Academy Chittorgarh (1) Panjab (1) Pankaj Bisht (2) Paresh Nagar (1) Parikatha (1) Partho Sarathy (1) Participants (1) Patna Convention Participants (1) Patna Film Festival (1) Patni Public School (1) Payal Kothari (1) pdf material.Souverir (1) Performa (1) Phad Artiste (1) Phad Painting Workshop (7) PHAD PAINTINGS (17) Photo (96) Photo Report (12) Photo Report of Virasat-2014 in Chittorgarh (1) Photography (2) PHOTOS (10) Pinal Panchal (1) Poems (2) Poet (2) Poornima Chaudhary (1) Poster (30) Posters (1) Prahlad Singh Tipania (2) Prakash Jain (1) Prakash Khatri (1) Prakash Soni (1) Pranay Krishn (1) Pranjal Dhar (1) Pratima Arya (1) Pratirodh Ka Cinema (5) Praveen Kumar Shrivastav (1) Premchand Gandhi (1) Press Note (129) Press Report (1) PRINCIPAL MEET (5) Prithviraj Mishra (1) Priywand (1) Pro Vimal Thorat (1) Pro. Shailendra Kumar Sharma (2) Pro. Tulsiram (1) Problems in India (1) Profile (31) Profile of Pandit VISHWA MOHAN BHATT (1) Profile of Vidushi Dr. ARUNA MOHANTY (1) Program Finalization Letter (1) PROGRAM GUIDELINES (1) PROPOSAL LETTER (9) Pt. Birju Maharaj (1) Pt. Kaivalya Kumar Gurav (1) Pt. Kushal Das (2) Pt. Lalit Mahant (1) Pt. Nayan Ghosh (1) Pt. Ram Mohan Maharaj (1) Pt. Shubhendra Rao (1) Pt.Tarun Bhattacharya (1) Pt.Tejendra Narayan Majumdar (1) PUBLICITY MATERIAL (4) Publisher (1) Pukhraj Jangid (2) PUNE (2) Puppet (1) Purvadhanashree (1) PWA (1) qamar mewadi (1) Racha Samay (1) Rahul Deev (1) Rahul Mali (1) Rahul Yadav (2) Raj Kumar Meena (1) RAJA MAANSINDGH TOMAR UNIVERSITY (1) Rajaram Bhadu (1) Rajasmand (1) RAJASTHAN (13) Rajasthan Sahitya Academy (2) RAJASTHANI FOLK ART (14) Rajasthani Folk Singer (1) Rajasthani Lok Geet (1) Rajendra Boda (1) Rajendra Yadav (4) Rajesh Choudhary (1) Rajesh Joshi (1) Rajesh Khanna (1) Rajesh Kumar Pandey (1) Rajiv Gandhi National Sadbhavana Award (1) Rajni Morwal (1) Ram Jaiswal (1) RAMA VAIDYANATHAN (5) Rama Vaidyathan (1) Ramakant Sharma (2) Ramesh Upadhyay (1) Rameshwar Broota (1) Ramji Ray (1) Ranchi (1) Rani Khanam (1) Ranita De (2) Ravi Ranjan (1) RaviKant (1) Reena Mohan (2) Renu Vyas (2) Report (13) REPORTS (4) Ret Path (2) Rewant (1) Ritesh-Rajnish Mishra (3) Riwa Workshop Report (2) Riya Sharma (1) Rohit Rusia (1) Ronu Majumdar (2) Roorkee (1) RSA (1) Rules (1) Rural School Intensive (1) S.N.JOSHI (14) S.N.Soni (2) Sadaneera (1) Sadashiv Shrotriy (1) Sahitya Academy (5) Sainik School (8) Sainik School Chittorgarh (2) salil Bhatt (4) Salil Gewali (1) Samiksha (1) Samman (1) Samvedan (1) Samvet (1) Samyantar (1) Sandeep Repswal (1) Sangya Upadhyay (1) SANJAY KUMAR MOCHI (1) Sanjay Joshi (6) Sanjeev Ashwani Shankar (1) Sanjeev Ashini Shankar (1) SANJIV SHANKER-ASHWINI SHANKER (1) Sansmaran (3) Santosh Alex (2) Santosh Diskhit (1) Saskia Rao De Hass (2) Sattriya Dance (1) Satvik Veena (1) Satya Narayan Joshi (21) Satya Narayan Vyas (2) Scholarship Scheme (2) SCINDHIYA SCHOOL (1) Seeta Maata Santcuary (1) Shabdika (1) Shahbaj Pathan (1) SHAHPURA (13) Shailendra Chauhan (3) Shailendra Mishra (1) Shailendra Pratap Singh Bhati (1) SHAKHI KHAN (2) Shalini Sharma (3) Shanker (1) Shanker Ji (1) Sheetal Guhil (1) Shekher Kumawat (1) Shivraj Sonwal (1) Shobhana Narayanan (1) Shree Prakash (1) Shree Sanwariya Mandir Mandal Mandpiya (2) Shree Sanwliya Mandir Mandal (1) Shrinibas Satpati (1) Siraj Bhai (1) Sitar (1) SNA Artistes (1) Social Issues in India (1) Society (3) Sombala Kumar (1) Sombala Kumar Dhrupad Singer (3) Speach (1) SPIC MACAY (46) SPIC MACAY 1st Winter Convention 2015 in IIT Roorkee (2) SPIC MACAY Chittorgarh (2) spic macay introduction (1) SPIC MACAY's 1st Winter Convention-2015 in IIT Roorki (1) SPICMACAY (50) Sports (2) Sreeparna Chokraworty (1) Srinibas Satapathy (2) State Advisory Board (1) STATE CONVENTION (9) State Core Group (1) Sub Chapter (1) Subodh Shrivastav (1) SUCHISMITA (1) Suchismita Chatterji (1) Sudhindra Kumar (1) Sudhir Suman (6) Sufi Singer Jamil Khan in Chittorgarh (2) Sujata Mahapatra (1) Suman Kesari (1) Sumitra Chaudhry (1) Sunil Nimawat (5) Surathakal (1) Surathkal (1) Surathkal Convention (1) Suratkal (2) Sushma Aneroa (1) Swayam Prakash (3) T-Shirt (1) Tabla (1) Tamilnadu (2) Taslim Jamal (1) TATA DOCOMO (3) Tejendra Sharma (1) Thanks (1) theater (2) Theatre (3) Theme (1) TRIPTA THAKUR (1) Tripurari Kumar Sharma (1) U.P. (1) Udaipur (7) Udaipur Film Festival (12) Udbhrant (3) UGC (1) Umar Faruq Ji (1) Umesh Chauhan (1) Umesh Kumar Chaurasia (1) Umesh Seth (1) Ummid (1) Unnav (1) Ustad Abdul Rashid Khan (1) Ustad Amjad Ali Khan (1) Ustad Bismillah Khan (1) Utpal (1) UTTRANCHAL (1) V.B.Chaturvedi (1) Ved Prakash (3) ved vyas (1) Vedio (1) Vibhuti Narayan Mishra (2) VIEWS ABOUT ME (1) Vijay Mehta (1) Vijay Nagar (1) Vijay Roy (1) Vijay Sethi (1) Vijaydan Detha (1) Vijendra (1) Vikalp Jan Sanskritik Manch (2) Vinay Upadhyay (2) Vineet Tiwari (1) Vinod Saw (1) Vinod Tiwari (1) VIRASAT SERIES (16) VIRASAT-2010 (13) VIRASAT-2011 (3) Virasat-2012 (10) Virasat-2013 (14) Virasat-2014 (22) Virasat-2015 (15) Virasat-2016 (4) Vishal Academy Gandhi Nagar Chittorgarh (4) Vishal Academy School (1) Vishnu Chandra Sharma (1) Vishnu Nagar (1) Vision School of Management (8) Volunteers' Meet (3) Volunteership (1) wagarth (1) WD (11) WDS-2012 (3) WDS-2013 (14) Welcome Banner (1) What is Phad Painting (1) What is SPIC MACAY (1) What is SPIC MACAY? (1) Wonder Cement (1) Wood Cut (1) Workshop (3) Workshop Demonstration Module (3) WORLD DANCE SERIES-2010 IN RAJASTHAN (1) WORLD DANCE SERIES-2011 (2) Writer Dr. Geetanjli Shree (1) Writer Dr. Rajeshwari (1) Writer Sushant Supriy (1) www.apnimaati.com (13) Yashpal Baranda (1) Yashwant Kothari (1) Yashwant Parashar (1) Yatra (1) Yogesh Kanava (2) Zuheb Ahmad Khan (1)

मासिक अंक ई-मेल पर मुफ्त मंगवाएँ

फेसबुक पर हमें यहाँ से 'लाइक' करिएगा

संग्रह

हमारे पाठकसाथी

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template